Prema popisu iz 2011. godine, mladi do 30 godina čine 18% ukupnog stanovništva Srbije. Činjenica je da je veliki broj mladih uključen u neke vrste rizika i rizičnog ponašanja. Sam pojam mladih u riziku se odnosi na osobe od 15 do 30 godina koje su žrtve fizičkog ili seksualnog nasilja, koji su napustili školu, počinili nasilno ili delinkventno delo, pokušali samoubistvo, kao i na mlade pripadnike nacionalnih manjina, mlade sa invaliditetom, i mlade iz centara socijalnih zaštita ili bez prethodnog roditeljskog staranja.  Osetljive grupe mladih su podložnije uticaju opšte društvene dezorganizacije i nalaze se na društvenoj margini, bez ikakve mogućnosti da se njihove specifične potrebe i problemi čuju. Sa ovakvom nestabilnom pozicijom osetljive grupe mladih nalaze se u većem riziku od siromaštva, različitih oblika društvenih devijacija i delinkventnog ponašanja, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i razvijanja bolesti zavisnosti, kao i razvijanja mentalnih bolesti.

Začarani krug rizičnog ponašanja i marginalizacije mladih iz osetljivih grupa može biti prekinut jedino konstantnom i kontinuiranom saradnjom vladinog i nevladinog sektora, posebnom pažnjom posvećenom resocijalizaciji i sistemima socijalne, emocionalne i psihološke podrške.

PROGRAMI