LIDERSKI PROGRAM

Liderski program za mlade iz LGBTQI+ zajednice ima za cilj izgradnju liderskih veština, kako bi se podstakao njihov profesionalni rast, poboljšale njihove šanse za napredovanje na radnom mestu i omogućilo njihovo povezivanje sa LGBTQI+ preduzetnicima koji rade u različitim industrijama.

Ideja je da izgradimo rastuću mrežu mladih koji nastoje da pokrenu promene u svojim zajednicama, dok se pojedinačno razvijaju i podržavaju jedni druge.

Kroz osnovni skup zajedničkih vrednosti i liderskih veština, liderski program nastoji da podigne novu generaciju građanski aktivnih, pozitivnih uzora koji su spremni da stvore konkretna rešenja za izazove u svojim zajednicama.

BUDI DEO PROGRAMA

Imate priliku da se prijavite ili nominujete kandidate i kandidatkinje za učešće u programu.

Rok je 30.09.2023. godine. 

NOMINACIJA PRIJAVA

OSNOVNI PROGRAM

LIDERSKI PROGRAM se sastoji od deset obaveznih modula i pratećih aktivnosti. Za početak, učesnici/ce se upoznaju sa programom, inkluzijom i pravima LGBTQI+ zajednice. Savladavaju koncept nazvan Adaptive leadership, gde se radi na razvoju liderstva u izazovnim situacijama. Razvija se veština pripovedanja, odnosno pričanja priča koje, kroz lične vrednosti, mogu inspirisati druge ljude na akciju. U okviru Process Communication Model treninga, učesnici i učesnice se upoznaju sa naprednim komunikacijskim veštinama. Takođe, uči se i o svim onim veštinama ključnim za zapošljavanje, a uključuju bezbednost na radu, upravljanje stresom i lično brendiranje. Pojam ličnog brendiranja detaljnije se obrađuje u zasebnom modulu, koji učesnike/ce osnažuje da deluju kao ambasadori svojih organizacija ili poslovnih kompanija.

Tokom programa, učesnici/ce se upoznaju i sa Design Thinking metodom, kojim se koriste vodeće kompanije širom sveta, s ciljem da kreiraju idealne modele svojih proizvoda, bilo da su materijalne ili nematerijalne prirode. Takođe, Liderski program razvija preduzetničke veštine koje poboljšavaju lični brend i usmeravaju rast poslovanja, u željenom pravcu.

U jednom od modula, biće predstavljeni inspirativni primeri društvenih pokreta koji potresaju i menjaju svet, uz odgovore na pitanja šta je ove pokrete učinilo snažnim. U zaključnom delu, sumiraju se naučeni rezultati i prave dalji karijerni i lični planovi za svakog učesnika/icu.

ADAPTIVE LEADERSHIP - IMAGINE TO CHANGE

Adaptive leadership predstavlja okvir i skup praktičnih strategija i tehnika za ostvarivanje liderstva i razvoj novih liderskih kapaciteta u izazovnim i neizvesnim kontekstima. Razvijen je na Harvard Kennedi Univerzitetu, tokom trideset pet godina. Ovu sesiju će voditi tim organizacije ChangeLab Global.

Polazeći od pretpostavljene neravnoteže moći između donosilaca odluka i onih na koje te odluke utiču, na negativan ili nepravedan način, društveni pokreti stvaraju moć, odnosno: sposobnost da se postigne cilj, kroz identifikaciju, regrutovanje i razvoj liderstva i lidera/ki na svim nivoima. Ovu sesiju facilitira tim organizacije People Power Health.

Treća sesija zamišljena je kao iskustvena radionica koja ima za cilj unapređenje različitosti, pravičnosti i inkluzivnosti na radnim mestima i poslovnim zajednicama u Srbiji. Radionica se bavi konceptom otpornosti, u cilju emocionalnog i mentalnog blagostanja, kao i zabludama koje često mogu biti i prepreke ka jačanju otpornosti. Sesiju vodi tim Bujoo Education.

JAVNI NARATIV

Javni narativ (public narrative) je liderska praksa korišćenja ličnih vrednosti kroz pripovedanje, sa ciljem za podsticanje na akciju. Liderstvo je prihvatanje odgovornosti za omogućavanje drugima da postignu zajedničku svrhu u suočavanju sa neizvesnošću. Narativ je način na koji učimo kako da pristupimo ličnim  moralnim resursima, odnosno: hrabrosti da pravimo izbore koji oblikuju naše identitete – pojedinačne, zajedničke i opšte društvene.

Svako od nas ima ubedljivu priču koju može da ispriča. Svako od nas može da nauči kako da ispriča priču, koja druge ljude može da pokrene na akciju.

Ovaj modul sadrži pet sesija, a moderiraće ih tim organizacije Leading Change Network. 

PROCESS COMMUNICATION MODEL

PCM komunikacija predstavlja napredni komunikacioni trening koji je, pre svega, namenjen stručnjacima i stručnjakinjama, odnosno: menadžerima/kama, koji več imaju osnovna znanja o komunikaciji.

Tokom treninga, polaznici/ce dobijaju uvid u sopstvenu strukturu ličnosti, svoje snage, slabosti i omiljene načine  komunikacije; razumevanje razlika u kanalima komunikacije kod različitih sagovornika; razumevanje različitih metoda u otežanoj komunikaciji, kao i priliku da kreiraju lične strategije za unapređenje komunikacije sa različitim sagovornicima. Modul se sastoji od dve sesije, a vodi ih Atria Group.

EMPLOYEE BRANDING

Brend poslodavca je vaša reputacije i drugo ime u poslovnom svetu. Jednostavnije rečeno, to je ono što oni koji traže posao i vaši zaposleni zaista misle o vama. To je ono što kažu svojim prijateljima na kafi, porodici kada dođu sa posla ili bilo kome drugom kada zatvore vrata kancelarije.

Prepoznat kao važan deo strateškog plana upravljanja poslovanje, brend poslodavca i dalje  otvara brojna pitanja: ko je vlasnik procesa, koga sve treba uključiti, koja je razlika izmedju poslovne, komunikacijske i employer branding strategije, gde se razgraničavaju interne, eksterne i employer branding komunikacije i najvažnije, odakle početi.

A počinje se – ispočetka. Svaka firma za sebe definiše taj početak, ali pre svega se ključni leadership tim mora usaglasiti u jednom – da im je Employer Branding proces bitan, da žele da ga mere i sprovode i da ne sme biti sam sebi svrha ili samo povod za dobar PR.

 

DESIGN THINKING

Design Thinking je naziv metodologije koja vodi timove kroz proces kreiranja idealnog modela proizvoda. Bilo da je u pitanju materijalni proizvod, aplikacija ili komunikacija Design Thinking principi omogućavaju  da inovacija odgovori željama potrošača. Sve najuspešnije firme na svetu danas koriste Design Thinking koncepte, prilagođene njihovom poslovanju. Trening je prilika za sticanje uvida u pet najvažnijih faza ove metodologije, a to su:  empatija, definisanje problema, ideja, prototip i testiranje. Modul se sastoji od tri  sesije, koje moderira tim Talks and Folks.

PREDUZETNIČKE VEŠTINE

Polazeći od teze da je svaki brend ekvivalent reputacije i imidža poslodavca, kao i da direkno utiče na sagu poslovanja, dolazimo do zaključka da ponašanje zaposlenih u javnosti, utiče na percepciju vašeg brenda u najširem društvu. Da biste imali uticaj, neophodno je da vam ljudi veruju, a ako želite da vam veruju, moraju da vas upoznaju. U okviru ove radionice otkrivamo načine na koje možete poboljšati svoj lični brend, povećati vidljivost, stvoriti ispunjenu karijeru i istražiti mogućnosti za usmeravanje rasta poslovanja u željenom pravcu. Ako ste na putu razvoja karijere, izgradnje brenda i ciljne grupe, na ovoj radionci ćete naučiti kako da izgradite lični brend; definišete svoj portfolio usluga i kako da se pozicionirati u odnosu na svoju ciljnu grupu, koju čine korporacije i fizička lica. Modul vode predstavici/ce Atria Grupe.

POKRETANJE DRUŠTVENIH PROMENA

Društveni pokreti potresaju i oblikuju naš svet. U rasponu od pokreta protiv autoritarnih režima, preko borbe protiv rasne i rodne nejednakosti, do nedavne globalne mobilizacije za borbu protiv klimatskih promena, fenomen „moći naroda“ privlači pažnju čitavog sveta. Na ovom modulu, bavimo se pitanjima: koji su ključni primeri društvenih promena postignutih kroz društvene pokrete? Šta čini uspešnim nenasilne društvene pokrete i možemo li pronaći zajedničke strategije koje dele društveni pokreti širom sveta? Kako društveni pokreti mogu i hoće li uticati na budućnost naše zajednice? Modul ima jednu sesiju, koju vode predstavnici organizacije Canvas.

U kombinaciji sa dodatnim, opcionim sesijama, Liderski program projekta RADIMO ZAJEDNO pomaže učesnicima/cama da razviju različite veštine i steknu znanja koja će im pomoći u profesionalnom napredovanju, ličnom rastu i boljem razumevanju pozicije manjinskih grupa u poslovnom okruženju, kao i zakonskih praksi koje se odnose na LGBTQI+ zajednicu u poslovnom ambijentu Republike Srbije.

Predavači i predavačice, dolaze iz brojnih organizacija i kompanija, okupljenih oko projekta RADIMO ZAJEDNO, uključujući: Grupu Izađi; Centar E8; ChangeLab Global; People Power Health; Bujoo Education; Leading Change Network; Atria Group; Impact HUB; Represent Academy; Talks and Folks; Canvas i druge.

OPCIONI PROGRAM

OPCIONI PROGRAM čine rad u Community grupama, niz dodatnih sesija, kao i timski razgovori, emocionalna podrška od strane psihoterapeuta i takozvani „Office hours“ tokom kojih polaznici/ce dobijaju priliku da sa svojim mentorima razgovaraju o ličnom razvoju i karijeri.

COMMUNITY GRUPE

Community grupe su podrška za individualni i timski razvoj učesnicima i učesnicama programa. Rad u grupama je komplementaran kontinuiranom učenju i usmeren ka kvalitetnijoj budućnosti učesnika/ca.

OPCIONE SESIJE

Opcione sesije su kombinacija radionica i razgovora koji produbljuju teme pokrivene osnovnim programom. Uključuje seriju razgovora sa liderima iz šire mreže projekta, čije uvide i iskustva prepoznajemo kao vredne.

EMOCIONALNA PODRŠKA

Učenje o LGBTQI+ pravima i antidiskriminaciji, kod pripadnika i pripadnica ove zajednice, potencijalno može izazvati ponovno suočavanje sa pretrpljenim traumama iz prošlosti. Zato će za vreme trajanja liderskog programa, svim učesnicima i učesnicama na raspolaganju biti psihoterapeut, od kog će u svakom trenutku moći da dobiju stručnu, emocionalnu podršku.

“OFFICE HOURS”

Praksa učenja nazvana „Office Hours” podrazumeva da će učesnicima i učesnicama na raspolaganju biti mentori/ke, od kojih mogu dobiti podršku u ličnom razvoju.

TIMSKI RAZGOVORI

Menadžeri Liderskog programa u projektu RADIMO ZAJEDNO biće na raspolaganju da razgovaraju sa učesnicima i učesnicama, koje žele da saznaju više o tome kako Liderski program i projekat RADIMO ZAJEDNO mogu da pomognu u njihovom radu.

RADIMO ZAJEDNO je trogodišnji projekat čiji je cilj promocija raznolikosti, jednakih šansi i inkluzije na radnim mestima i u poslovnoj zajednici Srbije. Prikazivanjem da inkluzija svih pojedinaca, uključujući i pripadnike/ce LGBTQI+ zajednice, daje pozitivne efekte na privredu, kao i kroz edukaciju i angažovanje građana da bolje razumeju važnost i vrednosti standarda raznolikosti, jednakih šansi i inkluzije (DEI standards- Diversity, Equity, Inclusion), projekat će unaprediti šanse ranjivih zajednica i time poboljšati njihov pojedinačan napredak u društvu, ali i doprineti opštem cilju USAID-a: prosperitetnoj i demokratskoj Srbiji, posvećenoj evropskim integracijama i oslanjanju na sopstvene resurse.

AKTIVNOSTI

  • Uspostavljanje LIDERSKOG PROGRAMA namenjenog mladim predstavnicima i predstavnicama LGBTIQ+ zajednice kako bi bili uspešniji na svojim radnim mestima
  • Izrada i sprovođenje smernica o tome kako uspostaviti prijateljsko okruženje na radnom mestu za pripadnike/ce LGBTQI+ zajednice i ispuniti standarde raznolikosti, jednakosti i inkluzije
  • Pružanje podrške i pomoći za razvoj biznisa preduzetnicima pripadnicima LGBTQI+ zajednice
  • Podizanje svesti i promocija raznolikosti, jednakih šansi za sve i inkluzije u opštoj populaciji.