Program Y trening za vršnjačke edukatore/ke u Nišu

Od 12. do 15. novembra u Nišu je održan trening za vršnjačke edukatore/ke po Program Y edukativnom modelu. Trening su pripremili i realizovali treneri Centra E8, a organizovan je od strane Udruženja Romkinja Osvit u sklopu projekta “FAIR III za mlade”, podržanog od strane CARE International Balkans, Austrijske razvojne agencije i Češke ambasade.

Ovaj trening je okupio grupu mladih iz srednjih i osnovnih škola iz Niša i Aleksinca, iz romske i opšte populacije. Pored osnovnih tema našeg edukativnog Programa Y, kao što su prevencija nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, rodna ravnopravnost i zdravi stilovi životi – mladi su prošli i intenzivnu obuku o vršnjačkoj edukaciji i vođenju radionica. Ovakvi treninzi predstavljaju interaktivne obuke koje se organizuju u neformalnom okruženju i sastoje se od edukativnih radionica koje se bave temama kao što su: nasilje, rod i pol, rodne uloge i stereotipi, seksualno nasilje, etiketiranje, izražavanje vlastitih osećanja, seksualno-reproduktivno zdravlje i druge. U narednom periodu, novi vršnjački edukatori/ke će takođe realizovati ovakve radionice u svojim školama i zajednicama.