Inicijativa dobrodošlice za migrante – Istraživanje i edukacija

Veliko nam je zadovoljstvo što smo deo projekta ”Inicijativa dobrodošlice za migrante” u okviru koga je najpre održano PLA (Participatory Learning and Action) kvalitativno istraživanje sprovedeno kroz radionice sa mladim migrantima u Preševu, a potom i trening u Divljani namenjen edukatorima/kama koji će raditi sa mladim migrantima, po povratku u svoje gradove.

Centar E8 je partner na ovom projektu koji sprovodi NEXUS iz Vranja, uz podršku Care International i ADH. Iskusni treneri Centra E8 priremili su i vodili ove treninge. PLA radionice/istraživanje u Preševu, sprovedeno sa dve grupe mladih migranata tokom 6 dana trajanja u septembru, imalo je za cilj ispitivanje društvenih konstrukcija roda i maskuliniteta; stavova mladih migranata o rodnim pitanjima i rodnoj ravnopravnosti, potom o stavovima i iskustvima u vezi sa nasiljem i drugim štetnim ponašanjima. Rezultati istraživanja će postati osnova za dalji razvoj metodologije za rad sa mladim migrantima.

Potom, petodnevni trening za edukatore/ke u Divljani sastojao se od edukativnih radionica koje se bave temama prevencije nasilja i specifično rodno zasnovanog nasilja, rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života, kojima se utiče na pozitivne promene stavova i ponašanja. Takođe, jačaju se kapaciteti učesnika za podsticanje aktivizma i volonterizma mladih u zajednici – osmišljavanje, organizovanje i realizaciju javnih akcija sa ciljem promovisanja vrednosti nenasilja, zdravih stilova života i rodne ravnopravnosti. Učesnici/e treninga su ovom prilikom obučeni za rad sa mladim migrantima, o navedenim temama.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *