PROGRAM N

PROGRAM N

PROGRAM N

Opis problema

Mediji ne samo da su neodvojivi deo savremenog načina života, oni takođe značajno definišu i oblikuju naš svakodnevni život. Masovni mediji su promoteri i kreatori društvenih vrednosti. Mediji omogućavaju da masovna publika na osnovu prezentovanih slika i sadržaja formira model društvenog, ali i individualnog ponašanja.

Mediji utiču na formiranje stava javnosti kada je u pitanju porodično ili vršnjačko nasilje ali često, zbog pribegavanja senzacionalizmu u novinarstvu, zaborave do koje mere ono što pišu može da utiče na decu i žene, kao žrtve nasilnike.

Istraživanja su pokazivala da 70% tekstova sa naslovnih strana dnevne štampe koji govore o ženama žrtvama nasilja u porodici jesu tabloidnog karaktera, a 15% svih tekstova o ovoj temi objavljeno je u rubrikama V.I.P., Poznati, Showtime iako im tamo nije mesto.

Mediji ne smeju da veličaju zločine, nedopušteno je opravdavanje zločina i stvaranje slike da se nasilje nad ženama može “odbraniti” nekim „kvaziargumentima“.

vranje-trening

Opis intervencije

Projekat “Getting the Balance Right – Community mobilization, outreach and mass media in the struggle for gender equality ” je pokazao da postoji potreba za rad sa medijima na temu prevencija nasilja nad ženama i rodno senzitivno izveštavanje. Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu i CARE International Balkans.

Projekat je bio podeljen na tri celine.

U okviru prve, održani su treninzi za učesnike i učesnice iz klasičnih medija, web portala, Odbora za ravnopravnost polova, vladine i nevladine organizacije. Nakon treninga, planiran je početak rada na “Priručniku o rodno osetljivom medijskom izveštavanju” sa idejom da se distribuira svim medijskim kućama i Odborima za rodnu ravnopravnost u gradovima gde su održani treninzi.

U okviru druge, planirano je ostvarivanje saradnje sa Odborima za rodnu ravnopravnost u pet gradova na jugu Srbije i uključivanje istih u realizaciju javnih akcija. Osmišljene su javne akcije (tribina, projekcija filma i ulična akcija) koje su uz pomoć mladih sa lokala trebale da mobilišu i edukuju građane u svih pet gradova na temu značaja rodno osetljivog izveštavanja i problem nasilja nad ženama u medijima.

U okviru treće, osmišljena je javna kampanja u cilju edukacije javnosti o značaju promovisanja rodne ravnopravnosti I potrebi za rodno osetljivo izveštavanje. Planirano je da se uradi TV i radio spot sa ciljom distribucije svim medijima sa juga Srbije. Kampanju u tradicionalnim medijama, prati i kampanja na društvenim mrežama koja je u skladu sa celokupnom javnom kampanjom.

Treninzi za medije i javne akcije su organizovane u partnerstvu sa 22 lokalne nevladine organizacije, državne institucije i Odborima za rodnu ravnopravnost.

Tokom rada na projektu 35 medija se uključilo u aktivnosti koje smo sprovodili, bilo kao učesnici na treninzima bilo kroz izveštavanje o projektnim aktivnostima.

novine-slika

Treninzi za medije i izrada priručnika za rad sa medjima na temu rodno senzitivno izveštavanje

Šest treninga o rodno senzitivnom medijskom izveštavanju okupilo je 56 učesnika i učesnica iz medija, sa web portala, Odbora za ravnopravnost polova, vladine i nevladine organizacije. Tokom trajanja projekta, urađen je “Priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavnju” koji je nakon promocije u Beogradu, distribuiran svim novinarima i novinarkama koji su učestvovali na treningu, medijima iz pet gradova gde se sprovodi projekat i lokalnim Odborima za rodnu ravnopravnost.

Promocija priručnika “Priručnik za rodno osetljivo izveštavanje u slučaj nasilja nad ženama” održana je u Beogradu, nakon toga je distribuiran medijskim kućama i Odborima za rodnu ravnopravnost na jugu Srbije.

javne-akcije-7

Uključivanje 5 lokalnih Odbora za rodnu ravnopravnost u aktivnosti projekta i organizacija javnih akcija

Tribina “Klara Cetkin moga grada” je organizovana u 5 gradova. Osnovna ideja tribine je bila da govornice budu uspešne žene tog grada iz različitih oblasti jer se na taj način daje prostor u javnom životu gde će svoje upravo one podeliti svoje ideje, savete i uspešne priče. Na tribinama je bilo 130 ljudi. Emitovanje filma “Miss Representation” koji govori o uticaju medija na stvaranje stereotipa o ženama u savremenom društvu organizovan je u 4 grada i oko 60 ljudi je pogledalo film. Javna akcija “Obuci Cicu” organizovana je u 5 gradova i u samu organizaciju bilo je uključeno 23 mladih ljudi iz Pirota, Prokuplja, Niša, Vranja i Leskovca.

Kampanja u cilju edukacije javnosti i medija o značaju promocije rodne ravnopravnosti i potrebi za rodno osetljivim izveštavanjem

Snimljena je radio emisija u trajanju od 14 minuta koja je emitovana na 8 radio stanica na jugu Srbije. Urađen je TV spot koji je emitovan na 11 televezija i koji je u periodu od mesec dana emitovan oko 1.330 puta. Reach kampanje “Senzacionalno” na društvenim mrežama je 36,315 ljudi. Za potrebe online kampanje urađeno je 28 GIF-ova i korišćeni su svi sadržaju urađeni za kampanju (TV spot, radio reklama, dizajn kampanje i priručnik).Procenjuje se da je u ceo projekat bilo uključeno više od 100.000 ljudi kroz javne akcije, treninge, društvene mreže i putem medija.

 

prirucnik-za-medije-slika

N priručnik – Priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavanju

Jedna od najtrajnijih predrasuda u većini društava je rodna nejednakost koja se ogleda u socio-ekonomskim i političkim sferama života i koja ograničava vrste uloga i odgovornosti koje žena može da preuzme. Ova nejednakost se ponavlja i otežava prikazivanjem žena u štampanim i elektronskim medijima, koji su moćan alat

sa dalekosežnim efektom i uticajem na ljudsku psihu.

Novinari, novinarke, urednici i urednice su socijalizovani kao muškarci i žene, mnogo pre nego što su odabrali novinarstvo kao karijeru. Ova socijalizacija utiče na to kako mediji izveštavaju o ženama, kako ih prikazuju i kako im omogućavaju pristup medijima.

Istraživanje koje su sprovele grupe za praćenje medija širom sveta pokazuje da su vesti najvećim delom predstavljene kroz oči, glasove i perspektive muškaraca. Mediji često prave grešku pretpostavljajući da je rod isto što i žene. Medijsko izveštavanje o slučajevima rodno zasnovanog nasilja obično se karakteriše predrasudama i neodgovarajućim jezikom, zajedno sa problemom nedovoljnog izveštavanja.

Trening za medije na temu rodne osetljivosti koji se radi na osnovu ovog pruručnika je važan jer on pomaže novinarima/kama i urednicima/cama da shvate stavove, predrasude, pristrasnost koja se često pojavljuje u medijskim porukama. To pomaže i omogućava im da prepoznaju i analiziraju neuravnoteženost između glasova žena i glasova muškaraca u medijima.

Ciljna publika za ovaj priručnik su novinari, novinarke, urednici, urednice koji rade u internet, TV, radio i štampanim medijima, medijiskim kućama kao i  predstavnicima/ama nevladinog sektora i vladinih institucija.