O Centru E8

O Centru E8

O Centru E8

Centar E8 je omladinska organizacija usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologijama rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu. Naš tim čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukaciji, organizaciji kampanja od javnog značaja koji aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.

Kojom se vizijom vodimo?

Svet u kome mladi slobodno i ravnopravno izražavaju svoje osobenosti i upravljaju sopstvenim životom.

Kojom se misijom vodimo?

Mi smo mladi koji rade sa mladima i za mlade. Osnažujemo mlade ljude da otkriju super moći i postanu super heroji i heroine svog života i našeg društva.

Kojim temama se bavimo?

Već osam godina radimo u oblasti rodne ravnopravnosti. Možemo reći da se specifičnost odgleda u tome što smo bazirani na rad sa mladića koje smo prepoznali kao značajni deo društva koji treba da se edukuje o ovoj temi. Mi težimo razvijanju i uvođenju pozitivnih promena stavova i ponašanja kod muškaraca. U sklopu projekta „Inicijativa mladića za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja na severo-zapadnom Balkanu“ sprovodimo kampanju „Budi muško” za koju smo dobili „PRiZNANJE”- nagradu koju dodeljuje Društvo Srbije za odnose s javnošću za najbolje komunikacijske kampanje, projekte i inicijative, u kategoriji “Javni i neprofitni sektor”.

Da bi unapredili uslove za bezbedan život mladih kontinuirano radimo edukaciji o prevenciji nasilja. Rad na prevenciji usmeravamo na različite društvene grupe i donosioce odluka jer na taj način možemo objedinjeno povećati svest o nasilju kao problemu u našem društvu i mehanizmima kako bi ga smanjili i otklonili.

Kroz različite projekte prožima se rad na promocija zdravih stilova života. Radimo na unapređenju mentalnog, seksulanog i reproduktivnog zdravlja mladih koristeći raznovrsne metodologije, od upotrebe drame u edukaciji do plesa i muzike. Pored edukacije, trudimo se da zagovaramo za uvođenje edukativnih školskih programa o mentalnom, seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih. Ali i da pristup zdravstvenim uslugama budu dostupne svim slojevim anašeg društva.

Aktivno radimo na promociji omladinskog stvaralaštva i kulture kroz umetničku edukaciju mladih ljudi, produkciju umetničkih dela, organizaciju kulturnih događaja i zalaganje za veći značaj i vidljivost omladinskog stvaralaštva. Na taj način edukujemo mlade, razvijamo njihovu kreativnost i dajemo im podršku u daljem usavršavanju.

Podsticanje, motivisanje i osnaživanje mladih – to je moto! Mi težimo da mlade osnažimo da aktivno učestvuju u društvu kroz volonterske programe i unapređenjem omladinskog rada radi rešavanja društvenih problema i uticanja na njihovo rešavanje. Zato što je to osnova svakog aktivizma. Razvijamo projekte i programme na temu omladinske politike i omladinskog rada. Akreditovani smo za EVS (European Voluntary Service), program Evropske komisije, koji nam omogućava da šaljemo mlade ljude iz Srbije na višemesečno volontiranje u zemlje Evrope, kao i da ugostimo volontere iz EU u našoj organizaciji.

Medije smatramo svojim značajnim partnerom u radu i bitnim kanalom kominikacije sa građanima i građanka Srbije. Značaj dobre saradnje sa medijma je neophodna i zbog unapređenja predstavljanja mladih u medijima i rada na uključivanju mladih u kreiranje kvalitetnijih programa i sadržaja za svoje vršnjake.

Jedan od vodećih problema u našem društvu je nezaposlenost mladih. Svi imaju pravo na jednaku šansu, a jedan od naših ciljeva u radu je poboljšanje ekonomskog statusa mladih kroz sprovođenje programa za zapošljavanje mladih i pozivanje privrednih subjekata na društveno odgovorno poslovanje.

Diskriminacija često nastaje iz neznanja ili zbog predrasuda. Zato radimo na smanjenju diskriminacije među mladima kroz promociju interkulturalnosti i edukacijom o ljudskim pravima i građanskim slobodama. Kreiranjem anti-diskrimatornih kampanja koje na dobar način komuniciraju sa mladima, radom sa manjinskim grupama i inkluzijom Roma i Romkinja u radu napravljeni su značani pomaci ali uvek ima prostora da se taj posao nastavi.