Cilj programa je pružanje adekvatne zaštite i preventivni rad sa mladićima migrantima – maloletnicima bez pratnje u prihvatnim centrima, kroz radionice za unapređivanje znanja i podizanje svesti o pitanjima kao što su: prevencija nasilja i nenasilno rešavanje sukoba, zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, maskulinitet i rodne norme.

Centar E8 započeo je sa ovim radom u okviru projekta “Inicijativa dobrodošlice za mlade migrante” u partnerstvu sa CARE Balkans i Nexus-om iz Vranja. Kako bi program bio zasnovan na dokazima i adekvatno prilagođen ciljnoj grupi, Centar E8 i partneri najpre su realizovali šestodnevnu PLA (Participatory learning and action) radionicu sa dve grupe mladih migranata u Preševu, što je oblik kvalitativnog istraživanja kroz aktivno učešće u radionicama o navedenim temama projekta. Izrađena je i publikacija sa rezultatima ovog istraživanja “Na putu ka Evropi – Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji”.

Ova aktivnost dala je vredne rezultate i značajno doprinela daljem razvoju edukativnog programa. Usledio je petodnevni trening za trenere iz partnerskih organizacija CARE-a koji direktno rade sa mladima u prihvatim centrima, gde su ih treneri Centra E8 obučili o prilagođenim radionicama ovog programa koje se bave rodnim normama migranata, prevencijom nasilja i temama zdravlja i zdravih stilova života. Po povratku u svoje sredine obučeni edukatori/ke realizovali su ove radionice, kao i dodatne akcije i motivacione aktivnosti za grupe mladih u prihvatnim centrima. Na osnovu istraživanja, kao i iskustava sa terena u realizaciji, kreiran je i novi Priručnik za podršku mladićima i dečacima u kriznim situacijama.

Dokumenta