Prema istraživanjima rađenim širom sveta, oko 80% muškaraca će postati očevi, dok gotovo svi muškarci na svetu imaju neku vezu sa decom, bilo kao očevi, očusi, braća, ujaci, stričevi, nastavnici, treneri ili jednostavno kao prijatelji. Velike promene na tržištu rada, kao i u domaćinstvima, donose i promene u smislu učešća muškaraca u brizi i staranju o deci. Globalno gledano, žene i devojke i dalje obavljaju većinu kućnih aktivnosti – iako danas žene predstavljaju 40% od ukupne plaćene radne snage. Ograničeno učešće muškaraca u staranju (koje se odnosi na brigu o deci i brigu o drugima u porodičnom okruženju) i dalje predstavlja jednu od glavnih prepreka rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, između ostalog, održavanjem visine prihoda kod žena nižim nego kod muškaraca.

Sve više istraživanja pokazuje da je angažovano, odgovorno očinstvo i učešće muškaraca u životu dece izuzetno pozitivno, ne samo za decu i za žene, nego i za same muškarce. Veća uključenost očeva u odrastanje svoje dece je povezana sa boljim intelektualnim razvojem i sa boljim uspehom u školi, potom sa boljim mentalnim zdravljem dece, kao i sa nižim stopama delinkvencije kod sinova. Ohrabrujuće je što nove generacije očeva sve više pokazuju interesovanje i motivaciju da učestvuju u roditeljstvu. IMAGES Srbija, istraživanje Centra E8, pokazalo je da skoro 90% muškaraca izjavljuje da želi da provodi više vremena sa svojom decom. Zanimljvo je da je ova želja čak i snažnija od njihovog slaganja sa tvrdnjom da je njihova primarna uloga da zarade dovoljno novca za svoju decu. Takođe, čak preko 1/3 muškaraca bi napustilo svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale. Jedina aktivnost koju očevi obavljaju, ili su obavljali, više od majki je bila vezana za fizičke vežbe i igru sa decom izvan kuće. I dalje je žena ta koja obavlja veliki deo aktivnosti sama ili pretežno sama. Od muškaraca iz IMAGES istraživanja, tek svaki pedeseti (1.9%) je koristio roditeljsko odsustvo za podizanje dece.

Angažovano očinstvo čini muškarce srećnijim i zdravijim, očevi navode svoj blizak odnos sa detetom, ili decom, kao najveći izvor dobrobiti i sreće. Oni koji imaju bliske i nenasilne odnose – žive duže, imaju manje mentalnih i fizičkih zdravstvenih problema, manje su šanse da će koristiti droge, uspešniji su na poslu i generalno navode da su srećniji. Bavljenje temom očinstva je važno i zbog prekidanja ciklusa nasilja koji se često prenosi sa generacije na generaciju. Muškarci koji su kao deca prisustvovali porodičnom nasilju nad svojom majkom, imaju 2,5 puta veće šanse da i sami kao odrasli budu nasilni prema svojim partnerkama. U isto vreme muškarci koji su nasilni prema ženama, najčešće nasilni su i prema deci.

Programi