Istraživanje IMAGES Srbija se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. U ovom izveštaju su predstavljeni glavni nalazi istraživanja rađenog po metodologiji Međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES), koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena (International Center for Research on Women). Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Podaci su prikupljani u novembru i decembru 2017. godine.

VIDEO

Pogledajte video spotove za kampanju IMAGES

Dokumenta

VIŠE O ISTRAŽIVANJU