Šta je nasilje?

Svetska zdravstvena organizacija definiše nasilje kao “namerno korišćenje fizičke snage ili moći, pretnjom ili akcijom prema samom sebi, prema drugoj osobi ili prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici, što bi moglo da rezultira ili rezultira povredom, smrću, psihološkim posledicama, nerazvijenošću ili deprivacijom”. Ovo uključivanje reči “moć” u definiciju širi konvencionalno razumevanje nasilja sa ciljem uključivanja takvog čina kao što je pretnja, zastrašivanje, i ugnjetavanje koji proizlazi iz odnosa moći između pojedinaca, između pojedinaca i grupa, ili između grupa.

Takođe je važno započeti sa priznanjem da nasilje nije slučajan čin. Ono se događa u konkretnim uslovima i situacijama. Nasilje se u nekim situacijama dešava češće nego u drugim, i širom sveta veća je verovatnoća da će ono biti počinjeno od strane muškaraca i protiv njih – najčešće mladića. U javnoj sferi, najveća je verovatnoća da će mladići biti počinioci nasilja, ali istovremeno i njegove žrtve. U privatnoj sferi – kao što su dom i drugi privatni prostori – u većini slučajeva muškarci su agresori a žene su žrtve. Istraživanja o uzrocima nasilja ispunjavaju tomove knjiga i tema su hiljada studija. Ali ono što se previše često izostavlja iz ovih diskusija je rodna priroda nasilja – činjenica da muškarci, a naročito mladići češće pribegavaju nasilju nego bilo koja druga grupa.

Šta je rodno zasnovano nasilje?

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je široko priznato kao međunarodni javnozdravstveni problem i pitanje koje spada u domen ljudskih prava. RZN može imati razarajuće efekte na fizičko i duševno zdravlje žena, kao i na dobrobit porodica i zajednica, te šireg društva. Koncept RZN pokušava da napravi razliku između nasilja koje se zasniva na rodnim očekivanjima i/ili na polnom ili rodnom identitetu druge osobe i drugih oblika nasilja. Iako se RZN može primeniti na žene i na muškarce, devojčice i dečake, fokus većine RZN napora je na okončanju nasilja nad ženama i devojkama, jer su one te koje su u najvećem broju slučajeva pogođene ovom vrstom nasilja. Tokom protekle decenije, međunarodna zajednica je počela da koristi izraz “rodno zasnovano nasilje”, umesto “nasilje nad ženama” sa namerom da prebaci fokus sa žena kao žrtava i da naglasi kako uloga rodnih normi, nejednakost i odnosi moći povećavaju osetljivost žena na nasilje. U okviru ovog diskursa, veći značaj se takođe daje razumevanju maskuliniteta i uloge koju muška socijalizacija igra u prihvatanju upotrebe nasilja od strane muškaraca. Neki muškarci i dečaci su odgajani da veruju da imaju “pravo” da očekuju neke stvari od žena, i pravo na korišćenje fizičkog ili verbalnog zlostavljanja kao oblika “kazne” ako žena ne pruža ove stvari (ukoliko ne odgovori adekvatno na seksualne zahteve muškarca, na primer).

Posteri korišćeni u UN Women kampanji Unpack The Everyday povodom Šesnaest dana aktivizma 2019. godine

Šta je seksualno nasilje?

Seksualno nasilje je takođe prilično ukorenjeno u nepravičnim rodnim normama – naročito onim koje definišu mušku seksualnost kao nekontrolisanu i agresivnu a žensku seksualnost kao pasivnu. Uspešna intervencija u radu sa muškarcima na dekonstrukciji hegemoničnih muških identiteta i pružanju podrške promenama u zajednici i institucionalnim promenama je pokazala pozitivan doprinos koji muškarci mogu da daju kao saveznici i aktivisti u borbi protiv nasilja.

Seksualno nasilje je svaki neželjeni seksualni čin ili pokušaj uključivanja u seksualni čin putem fizičkog, psihološkog ili emocionalnog zastrašivanja, npr. govoreći “da me voliš, imala bi seks sa mnom”. Kao i kod drugih oblika nasilja nad ženama, osnovni faktor seksualnog nasilja je često izražavanje muške moći i dominacije nad ženama. Širom sveta, mnoge devojke i odrasle žene, posebno one koje žive u siromaštvu, podložne su seksualnom iskorišćavanju i trgovini ljudima. Ne postoje precizne brojke, ali nedavna istraživanja ukazuju na to da se procenjuje da se oko 4 miliona žena i devojaka kupi i proda širom sveta, bilo u svrhu prisilnog seksualnog rada, ropstva, ili braka. Ove žene i devojke su izložene mnogim vrstama nasilja, uključujući psihološko zastrašivanje, fizičku silu i seksualno iskorišćavanje. Krug nasilja je veoma složen. Nasilje je model učenja i način na koji se moć distribuiše u vezi. Kao što je već navedeno, muškarci su u većini slučajeva počinioci nasilja nad ženama u vezi, u mnogim porodicama batine se koriste kao pedagoška metoda za decu, a deca, s druge strane, doživljavaju nasilje kao model ponašanja koje oni koriste da “obrazuju” drugu decu oko njih i da preuzmu kontrolu i moć nad drugom decom ili životinjama. U većini slučajeva oni koriste nasilje kao model ponašanja kao i odrasli u njihovim porodicama. Ova tema je vrlo osetljiva, imajući u vidu statistike porodičnog nasilja postoji mogućnost da će u grupi, među učesnicima biti žrtava ili svedoka nasilja. Može da bude teško nositi se sa ovom situacijom, tako da bi trebalo da im pokušate pomoći i da ih uputite na osobu ili organizaciju kojoj mogu da se obrate.