Kako raditi sa mladićima? Devojkama? Medijima? Pročitajte ovde!

Nakon dužeg niza godina rada prvenstveno sa mladićima, aktivno smo krenuli da radimo i sa devojkama kao i predstavnicima medija, a sve u cilju razvijanja i promovisanja rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kao i nasilja generalno.

Zato smo ponosni na izdavanje paketa edukativnih priručnika Centra E8 u okviru kojeg se nalazi Priručnik N – Priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavanju, Priručnik M – Priručnik za rad sa mladićima, Priručnik Ž – Priručnik za rad sa devojkama.

Promocija priručnika održana je 06. Maja u Kući ljudskih prava.

 Priručnik Ž – Priručnik za obuku edukatora/ki i profesionalnog osoblja za rad sa mladima

Priručnik Ž je priručnik za trenere/ice koji ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života kod devojaka kroz bavljenje socijalnim konstruktima feminiteta kao strategijom za građenje važnih životnih veština kod devojaka tokom prelaska  u odraslo doba.

Ovaj priručnik sadrži niz grupnih edukativnih aktivnosti koje služe za promovisanje svesti kod devojaka o rodnim nejednakostima, pravima i zdravlju,  i dovode do razvijanja veština koje su potrebne da bi mogle da se ponašaju osnaženo u različitim sferama svojih života.

IMG_7603

Mladost je period u kojem se isprobavaju stavovi, ponašanja i dinamike moći u ljubavnim i seksualnim odnosima, čineći to pogodnim vremenom da se kod devojaka promovišu veštine i razmišljanje o zdravim stilovima života i ravnopravnim odnosima između žena i muškaraca. Kada kažemo devojke, mislimo na ženske osobe između 15 i 24 godina, što se poklapa sa definicijom „mladih“  Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Razumemo da je taj raspon godina širok, i ne kažemo da nužno treba raditi sa svim uzrastima od 15-24 godina u isto vreme.

Aktivnosti su namenjene spomenutoj starosnoj grupi devojaka, ali uz neke adaptacije mogu biti korišćene i za rad sa mlađim ili starijim ženama ili sa mešovitim grupama. Zapravo, aktivnosti koje uključuju i mladiće i devojke mogu predstavljati vredne prilike da se razvije međusobno poštovanje i razumevanje.  Ipak, takođe je važno zadržati prostor koji je namenjen isključivo devojkama.

Program M  – Priručnik za rad sa mladićima

Priručnik za rad sa mladićima (“Program M”), predstavlja važan doprinos za sve one koji rade na pružanju podrške zdravom razvoju mladih ljudi. Korišćenjem rodne perspektive, fokusirajući se na maskulinitet(e), kroz edukativne aktivnosti želimo da dekonstruišemo neke izazove sa kojima se mladići suočavaju u adolescenciji. Ovaj priručnik ima cilj da izgradi veštine koje su neophodne mladićima da razviju zdrave odnose zasnovane na rodnoj ravnopravnosti, da nauče kako da se nose sa svim oblicima nasilja u svakodnevnom životu i da shvate svoj fizički, seksualni i emocionalni razvoj, a sve to tokom turbulentnog prelaznog perioda adolescencije. “Program M” predstavlja važan resurs za edukatore/ke, praktičare/ke omladinskog rada, nastavnike/ce i škole, nevladine organizacije i sve ostale koji shvataju važnost toga kako društvene konstrukcije roda, u pogledu maskuliniteta, deluju na stavove i ponašanja dečaka i mladića.

IMG_7586

Ponašanje mladića, baš kao i devojaka, je ograničeno tradicionalnim očekivanjima odnosno rodnim ulogama. Zbog dobrobiti i mladića i devojaka, neophodno je da edukativni programi nastoje da uključe rodnu perspektivu u radu sa mladima. Mi ponekad pretpostavljamo da je način na koji se dečaci i muškarci ponašaju „prirodan“. Međutim, koreni ponašanja mnogih dečaka i muškaraca mogu da se nađu u načinu na koji su dečaci vaspitani. Nije lako promeniti način na koji vaspitavamo i posmatramo dečake, međutim on ima potencijal da transformiše rodne odnose, kao i da smanji brojne zdravstvene i socijalne ranjivosti sa kojima se suočavaju i muškarci i žene. Mladići su pod pritiscima da se prilagode ponekad destruktivnim idejama o tome šta znači biti muškarac, što može uključiti nasilne i rizične oblike ponašanja, po sebe i po druge. Ovaj program prepoznaje specifične izazove, potrebe i realnosti mladića, te ih angažuje da preispitaju i promene stavove, ponašanja i rodne odnose. Dokazi iz celog sveta ukazuju na to da je veća verovatnoća da će programi koji primenjuju ovu vrstu pristupa dovesti do promena u stavovima i ponašanjima mladića, za razliku od programa koji ne pokušavaju na eksplicitan način da se bave pitanjem rodnih normi i njihovim preispitivanjem.

Priručnik N – Priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavanju

Jedna od najtrajnijih predrasuda u većini društava je rodna nejednakost koja se ogleda u socio-ekonomskim i političkim sferama života i koja ograničava vrste uloga i odgovornosti koje žena može da preuzme. Ova nejednakost se ponavlja i otežava prikazivanjem žena u štampanim i elektronskim medijima, koji su moćan alat sa dalekosežnim efektom i uticajem na ljudsku psihu.

Novinari/ke i urednici/ce su socijalizovani kao muškarci i žene, mnogo pre nego što su odabrali novinarstvo kao karijeru. Ova socijalizacija utiče na to kako mediji izveštavaju o ženama, kako ih prikazuju i kako im omogućavaju pristup medijima. Istraživanje koje su sprovele grupe za praćenje medija širom sveta pokazuje da su vesti najvećim delom predstavljene kroz oči, glasove i perspektive muškaraca.

 

Mediji često prave grešku pretpostavljajući da je rod isto što i žene. To dovodi do medijskog pristupa koji se fokusira na žene kao izolovane članice društva sa specifičnim potrebama i interesima. Iako je ovo istina, zbog podređenog položaja žena u društvima širom sveta, ovaj pristup marginalizuje ženske glasove i stavlja žene u stereotipne uloge. Medijsko izveštavanje o slučajevima rodno zasnovanog nasilja obično se karakteriše predrasudama i neodgovarajućim jezikom, zajedno sa problemom nedovoljnog izveštavanja.

Priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavanju sadrži niz grupnih edukativnih aktivnosti za novinare i novinarke koji tokom procesa edukacije treba da shvate stavove, predrasude, pristrasnost i socijalizaciju koji se često pojavljuju u medijskim porukama i omogućava im da prepoznaju i analiziraju neuravnoteženost između glasova žena i glasova muškaraca u medijima.

Priručnici su nastali u okviru programa Inicijativa mladića a uz podršku CARE International Balkans, Austrijske razvojne agencije i OAK fondacije, a njihovu štampu podržali su Holandska ambasada i Američka ambasada u Beogradu.